Merenje odnosa transformacije

Merenje odnosa transformacije

TTR®300 je serija potpuno automatskih trofaznih instrumenata za merenje odnosa transformacije energetskih, distributivnih i mernih transformatora, kako u proizvodnji tako i u održavanju. Instrumenti precizno mere: odnos transformacije, fazni pomeraj i struju pobude. Osnovni model 300 može se lako dograditi u kompleksnije modele 310 i 330 bez dodatne kalibracije.


TTR®300 ima, zavisno od modela, tastaturu (Numeričku ili QWERTY); RS232, Ethernet ili USB port; memoriju za skladištenje od 200 do 100.000 rezultata. Pošto mere u širokom mernom opsegu (45.000:1), i to veoma tačno (0,1%), pogodni su za primenu i na mernim transformatorima.


Odgovarajući softver PowerDB LITE služi za lako skidanje rezultata sa instrumenta, kao i za izradu izveštaja. Uz instrumente se isporučuju merni kablovi, kabl za daljinski rad (pri merenju na regulacionoj sklopki), softver i ispitni atest. Opciono se može dobiti i štampač, kao i invertor za rad preko baterije automobila. Za više informacija kliknite ovde.


Naprednijim korisnicima nudimo potpuno automatski Tettex 2796 trofazni instrument za merenje odnosa transformacije, faznog pomeraja i struje pobude na energetskim, distributivnim i mernim transformatorima sa naponom pobude 2,5/25/100/250 V. Merenja prema IEC/ANSI i australijskim standardima. Moguća su merenja i na transformatorima koji nemaju standardni fazni pomeraj. Merni opseg odnosa transformacije 0,8 do 50.000, a osnovna tačnost je ±0,03% pri naponu pobude 250 V. Instrument ima mogućnost izbora automatskog ili manuelnog rada, kao i automatsko određivanje sprege kod trofaznih transformatora. Ugrađen je prekidač za daljinsku komandu regulacijom pod opterećenjem.


Rad sa instrumentom je preko preglednog displeja i odgovarajućih tastera. Podešavanja i ispitni rezultati se skladište na instrumentu za kasniji poziv, ili štampanje na ugrađenom štampaču. U isporuku je uključen odgovarajući softver koji omogućava rad preko računara putem USB interfejsa, grafički i tabelarni prikaz rezultata sa analizom i trendom, kao i izradu ispitnog izveštaja. Instrument je smešten u robusno kućište (IP65) za rad na terenu. Isporuka podrazumeva merne kablove dužine 15 m (5 m+10 m), set štipaljki, napojni i kabl za komunikaciju, fabrički atest, uputstvo za upotrebu i softver za preuzimanje rezultata, rad preko računara kao i izradu izveštaja.