Merenje omskih otpora namotaja

Merenje omskih otpora namotaja

2293 je potpuno automatski uređaj za merenje malih vrednosti aktivne (omske) otpornosti energetskih transformatora, generatora, motora, kao i drugih objekata sa velikom induktivnošću.


2293 uključuje brzu i visoko naprednu proceduru za merenje otpornosti namotaja, primenom jedinstvenog sistema jednovremenog priključka ispitnih provodnika na sve faze energetskog transformatora, kao i jednovremenim magnetisanjem svih faza. Na ovaj način se drastično redukuje vreme ispitivanja. Jednovremeno pobuđivanje svih faza transformatora sa strujom do 32A ekvivalentno je struji od 100A kod klasične metode. Na ovaj način je moguće brzo i tačno merenje otpornosti energetskih transformatora svih snaga, a posebno velikih blok transformatora sa spregom u trougao koji se ne može otvoriti.


Osnovne karakteristike:

  • Jednovremeno postavljanje veza i merenje na svim fazama transformatora
  • Veliki 7” touch screen interfejs sa grafičkim prikazom
  • Jedinstvena metoda jednovremene pobude svih namotaja strujom do 32A ekvivalentna tradicionalnoj metodi ispitne struje do 100A
  • Kontrolni signal za automatsko merenje regulacije pod opterećenjem 6 kanala za merenje temperature pri ogledu zagrevanja transformatora
  • Transfer rezultata na USB memoriju ili direktno na PC
  • Merni opseg: 0,1μΩ do 300kΩ
  • Osnovna tačnost: 0,1%
  • Funkcija demagnetisanja ispitnog objekta posle merenja

Za više informacija kliknite ovde.