Ispitivanje baterija

Ispitivanje AKU baterija

BITE 3 je uređaj za kontrolu stanja akumulatorskih baterija kapaciteta do 2000 Ah. Moguće je brzo ispitivanje olovnih i NiCd baterija i to bez potrebe za njihovim isključenjem iz pogona. Vrši se merenje impedanse baterije, napona svake ćelije i otpornosti međuveza, na osnovu čega se izvodi zaključak o stanju baterije. Uređaj ima internu memoriju za smeštanje do 4000 rezultata ispitivanja, ProActiv softver za skidanje rezultata i kasniju kompleksnu analizu, sistem podešavanja “dobro-loše”, itd. Opciono postoji mogućnost dodavanja štampača za izradu izveštaja na licu mesta.


BGL uređajem moguće je lako i brzo lociranje i trasiranje zemljospoja u kolima JSS elektroenergetskih postrojenja i to bez isključenja baterije iz pogona. BGL šalje signal učestanosti 25 Hz između baterije i uzemljenja, a pomoću posebnih amper klešta (senzora) lako locira kvar na baterijskim sistemima napona do 260V DC. Uređaj se napaja iz sopstvene baterije, radi automatski, a signal koji šalje je napona 3,5 V i nema uticaja na rad sistema relejne zaštite.

Ispitivanje AKU baterija

TORKEL 900 je sistem za ispitivanje baterija pražnjenjem, radi potpunog uvida u kapacitet baterije. Visok nivo pražnjenja skraćuje vreme ispitivanja a postoji mogućnost ispitivanja baterija bez isključenja sa sistema. Poboljšane sigurnosne karakteristike uključuju spojeve bez preskoka, kao i nužni sigurnosni osigurač.


Test se može vršiti konstantnom strujom, konstantnom snagom, konstantnom otpornošću, ili saglasno unapred odabranom profilu opterećenja.


TORKEL 900 se spaja na bateriju sa definisanom strujom pražnjenja i podešenim nivoima alarma (napon, kapacitet, vreme). Posle početka ispitivanja TORKEL 900 održava konstantnu struju na podešenom nivou. Ako napon opadne malo ispod podešenog nivoa oglašava se alarm, a ako napon padne toliko nisko da predstavlja rizik za dubinsko pražnjenje baterije, TORKEL 900 isključuje test.


Svi rezultati se skladište u memoriji TORKEL 900 uređaja i mogu se lako preko USB stika preneti na računar radi dalje analize.


Za više informacija kliknite ovde.