Merenje odnosa transformacije

Merenje odnosa transformacije

TTRU3 je nova serija potpuno automatskih trofaznih instrumenata za merenje odnosa transformacije energetskih, distributivnih i mernih transformatora; kako u proizvodnji tako i u održavanju. Komunikacija sa instrumentima je preko ekrana osetljivog na dodir.


Instrumenti precizno mere grešku u odnosu transformacije i faznom pomeraju sa osnovnom tačnošću od ±0.05%, imaju automatsko prepoznavanje i verifikaciju vektorske grupe sa rotacijom vektora na ekranu. U pitanju je jednovremeno merenje na sve tri faze pri naponu do 250 V. Svi merni kablovi se jednovremeno postavljaju, priključak je preko Kelvin klešta velikog otvora koji zadovoljava sve priključne dimenzije na transformatorima. Potpuno automatsko merenje kod trafoa sa regulatorima pod opterećenjem. Ispitivanje u naponskim koracima, kao i automatsko određivanje najpovoljnijeg mernog napona za određeni transformator. Instrumenti poseduju USB interfejs za daljinsku komandu i preuzimanje rezultata preko USB stika; kao i internu memoriju u koju staje do 2.000 setova rezultata trofaznih merenja. Ispitni kablovi mogu biti od 5 m do 30 m, priključci su kodirani bojama radi lakšeg snalaženja operatera. Napajanje 90-264 VAC; max. 250 VA, frekvencija 50-480 Hz; izlazna struja 0.1 mA do max. 1 A. Mereni odnos transformacije 0.8-50.000.


Opciono se može poručiti: štampač za trenutno štampanje na terenu, merenje magnetnog balansa, automatski rad preko softvera PowerDB, kao i merenje na trafoima sa nestandardnim faznim pomerajem.


Za više informacija kliknite ovde.


Naprednijim korisnicima nudimo potpuno automatski TTR 2796 trofazni instrument za merenje odnosa transformacije, faznog pomeraja i struje pobude na energetskim, distributivnim i mernim transformatorima sa naponom pobude 2,5/25/100/250 V. Merenja prema IEC/ANSI i australijskim standardima. Moguća su merenja i na transformatorima koji nemaju standardni fazni pomeraj. Merni opseg odnosa transformacije 0,8 do 50.000, a osnovna tačnost je ±0,03% pri naponu pobude 250 V. Instrument ima mogućnost izbora automatskog ili manuelnog rada, kao i automatsko određivanje sprege kod trofaznih transformatora. Ugrađen je prekidač za daljinsku komandu regulacijom pod opterećenjem.


Rad sa instrumentom je preko preglednog displeja i odgovarajućih tastera. Podešavanja i ispitni rezultati se skladište na instrumentu za kasniji poziv, ili štampanje na ugrađenom štampaču. U isporuku je uključen odgovarajući softver koji omogućava rad preko računara putem USB interfejsa, grafički i tabelarni prikaz rezultata sa analizom i trendom, kao i izradu ispitnog izveštaja. Instrument je smešten u robusno kućište (IP65) za rad na terenu. Isporuka podrazumeva merne kablove dužine 15 m (5 m+10 m), set štipaljki, napojni i kabl za komunikaciju, fabrički atest, uputstvo za upotrebu i softver za preuzimanje rezultata, rad preko računara kao i izradu izveštaja.