Merenje omskih otpora namotaja

Merenje omskih otpora namotaja

2293 je potpuno automatski uređaj za merenje malih vrednosti aktivne (omske) otpornosti energetskih transformatora, generatora, motora, kao i drugih objekata sa velikom induktivnošću.


2293 uključuje brzu i visoko naprednu proceduru za merenje otpornosti namotaja, primenom jedinstvenog sistema jednovremenog priključka ispitnih provodnika na sve faze energetskog transformatora, kao i jednovremenim magnetisanjem svih faza. Na ovaj način se drastično redukuje vreme ispitivanja. Jednovremeno pobuđivanje svih faza transformatora sa strujom do 32 A ekvivalentno je struji od 100 A kod klasične metode. Na ovaj način je moguće brzo i tačno merenje otpornosti energetskih transformatora svih snaga, a posebno velikih blok transformatora sa spregom u trougao koji se ne može otvoriti.


Osnovne karakteristike:

  • Jednovremeno postavljanje veza i merenje na svim fazama transformatora
  • Veliki 7” touch screen interfejs sa grafičkim prikazom
  • Jedinstvena metoda jednovremene pobude svih namotaja strujom do 32 A ekvivalentna tradicionalnoj metodi ispitne struje do 100 A
  • Kontrolni signal za automatsko merenje regulacije pod opterećenjem 6 kanala za merenje temperature pri ogledu zagrevanja transformatora
  • Transfer rezultata na USB memoriju ili direktno na PC
  • Merni opseg: 0,1 μΩ do 300 kΩ
  • Osnovna tačnost: 0,1%
  • Funkcija demagnetisanja ispitnog objekta posle merenja


Za više informacija kliknite ovde.