Off-line testovi

Off-line testovi

Jezgro statora izrađeno je od tankih limova koji su međusobno izolovani. Izolacija limova je slaba tačka jezgra statora, jer ako se ista ošteti dolazi do povećanja gubitaka u jezgru i stvaranja toplih mesta, pa čak i zavarivanja limova statora, odnosno topljenja celog jezgra. Ako se ovo ne otkrije na vreme kvar se prenosi i na izolaciju namotaja mašine i postoji mogućnost proboja izolacije.


Klasično merenje gubitaka u jezgru, tj. detekcija toplih mesta, zahteva nominalnu indukciju i veoma veliku snagu izvora, čak i do 3 MVA.


ELCID uređaj radi sa 4% od nominalne indukcije, potrebna snaga je samo 1-3 kVA, a dobijeni rezultati su saglasni sa merenjem pri nominalnoj indukciji od 100%. ELCID ovo postiže prevlačenjem specijalne sonde koja obuhvata jedan žljeb, tj. merenjem struje koja se zatvara između dva susedna zuba jezgra statora. Izmerena struja od 100 mA odgovara porastu temperature od 5ºC do 10ºC - što je prihvatljivo, a sve preko ovoga može zahtevati intervenciju na jezgru statora. ELCID test je moguće uraditi i bez vađenja rotora.


U razvoju ELCID uređaja dokazana je saglasnost sa merenjem pri nominalnoj indukciji – što je i potvrđeno u izveštaju CIGRE 2004 godine i drugim dokumentima. Prilikom rada sa ELCID uređajem nisu potrebne posebne mere bezbednosti, a rizik od daljeg oštećenja jezgra statora ne postoji.

Off-line testovi

Megger Baker ADX, DX i AWA-IV serije obavljaju kompleksna statička ispitivanje elektro motora i generatora.


Mogući su sledeći testovi:

  • Merenje omske otpornosti svih faza namotaja statora
  • Merenje kapaciteta, induktivnosti, impedanse i faznog ugla
  • Merenje izolacione otpornosti, dielektrične apsorpcije (DA) i indeksa polarizacije (PI)
  • Ispitivanje izolacije u naponskim koracima, kao i VN test sa DC naponom
  • Surge test za otkrivanje međuzavojnih kratkih spojeva, uz opciono merenje parcijalnih pražnjenja

Standardni ADX, DX i AWA-IV modeli za statička ispitivanja imaju ispitne napone do 2 kV, 4 kV, 6 kV, 12 kV i 15 kV. Opcioni Power Pack omogućava rad do 40 kV. Rad sa instrumentima je preko ekrana osetljivog na dodir. Sva merenja se skladište u internoj memoriji instrumenta, a poseduju i softver za izradu izveštaja o ispitivanju.


Više informacija o Megger Baker uređajima možete naći ovde.

Off-line testovi

DCR-60 je uređaj za dijagnostiku stanja namotaja statora velikih hidro i turbo generatora, kao i VN elektromotora. Uređaj generiše DC ramp napon do 60 kV definisanog porasta i pritom meri struju i analizira U/I krivu. Analizom krive procenjuje se stanje izolacije, otkrivaju se oštećenja, kvarovi i mehanizmi starenja. Ponovljenim ispitivanjem poredi se nova kriva sa prethodnom i zaključuje o stanju namotaja. Metoda otkriva statorske namotaje koji se približavaju kvaru a ne oštećuje samu izolaciju. Metoda se godinama primenjuje u USA i definisana je standardom IEEE 95-2002.


SWA je uređaj kojim se proverava pritegnutost klinova u žlebovima namotaja statora. Uređaj pomoću specijalne sonde imitira udarce čekića a dobijeni signal preko odgovarajućeg softvera daje informaciju o pritegnutosti klinova. Prednosti su: ponovljivost podataka, smanjenje vremena ispitivanja, trajni zapis rezultata. Rezultati ne zavise od operatera, a uređaj je prenosan, jednostavan za upotrebu.


Za više informacija kliknite ovde.